Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 30.08.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste

v zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Názov zamestnávateľa:                    Základná škola s materskou školou Gaboltov

Sídlo zamestnávateľa:                                   Gaboltov 50, 086 02  Gaboltov

Kontakt:                                            Mgr. Dana Tejová

                                                           Základná škola s materskou školou Gaboltov

                                                           Gaboltov 50, 086 02  Gaboltov

                                                           skola@zsgaboltov.edu.sk

                                                           054/4794123, 0911 242 021

Kategória zamestnanca:                   učiteľ

Podkategória zamestnanca:              učiteľ pre 2.stupeň základnej školy s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra

Kvalifikačné predpoklady:                vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, časť V. Učiteľ druhého stupňa základnej školy - kvalifikačné predpoklady.

Požadované doklady:                        - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom

                                                           - profesijný životopis

                                                           - súhlas so spracovaním osobných údajov

                                                           - kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)

                                                           - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

                                                           - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti telesnej a duševnej na výkon pedagogickej činnosti bude vyžadované od úspešného uchádzača

Termín nástupu:                                06.09.2022

Pracovné podmienky:                        - pracovný pomer na dobu určitú

                                                           - pracovný úväzok 100% (23 vyučovacích hodín týždenne)

Platové podmienky:                           v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujem o a zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Žiadosť doručiť:                               na jeden z uvedených kontaktov

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pondelok - Piatok
08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30

Matričný úrad

Pondelok, Streda, Štvrtok
08:00 - 10:00 | 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Gaboltov
meteoblue