Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ

 24.02.2022

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Gaboltove

Obec GABOLTOV

zastúpená štatutárnym orgánom, starostom obce, v zmysle  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:


Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Gaboltove


Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 31/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • vykonanie prvej atestácie podľa § 59 a §90 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/2019 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z., o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 odsek 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z.z.
 • znalosť príslušnej legislatívy, organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
 • osobné a morálne predpoklady, v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z.z.
 • občianska bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z.z.
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z.z.
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná
 • aktívna znalosť práce s PC  (Word, Excel, internet)
  Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania, alebo funkčného inovačného vzdelávania podľa § 89 zákona č. 138/2019 Z. z., aj doklad o jeho absolvovaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti


   Prihlášky zasielajte v obálke označenej

Výberové konanie–ZŠ s MŠ Gaboltov – neotvárať“, najneskôr do 31. 03. 2022 do 14.00 hod.

na adresu:

Obec Gaboltov
Obecný úrad, 086 02 Gaboltov 87

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.  Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín, a miesto výberového konania oznámený písomne Radou školy najmenej sedem dní pred konaním.

                                                                                                                     

Martin Ceľuch

                                                                                                                       starosta obce


Úradné hodiny

Obecný úrad

Pondelok - Piatok
08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30

Matričný úrad

Pondelok, Streda, Štvrtok
08:00 - 10:00 | 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Gaboltov
meteoblue